Als er bij één regeling wel een Babylonische spraakverwarring bestaat, dan is dat wel de 30%-regeling. Veel werknemers die voor de regeling in aanmerking komen, profiteren namelijk slechts voor een deel van deze regeling (zie de rekenvoorbeelden in dit artikel). Salure ontwikkelde een handige tool waarmee je snel voor je werknemers uitrekent of, en zo ja voor welk bedrag, zij kunnen profiteren van de 30 regeling.

Laten we bij het begin beginnen. Hoe zit het ook alweer met die 30%-regeling?

Wat houdt de 30 regeling in?

Werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland verblijven en werken, maken extra kosten voor onder andere huisvesting. Dit zijn de zogenoemde extraterritoriale kosten. Met de 30%-regeling worden deze werknemers financieel tegemoet gekomen door maximaal 30% van het fiscale jaarloon af te trekken en vervolgens netto (dus onbelast) uit te betalen.

Voordeel voor werknemer en werkgever

 

Deze financiële tegemoetkoming betekent een belastingvoordeel voor de werknemer. Ook de werkgever profiteert van dit voordeel, omdat met het toepassen van de 30%-regeling ook de werkgeverslasten voor de werknemer (premies werknemersverzekeringen) lager worden.

Maar let op! Het woord ‘maximaal’ geeft het al aan: vaak kan de werknemer slechts gedeeltelijk profiteren van de regeling.

Gebruikmaken van de 30 procent regeling

 

Om gebruik te maken van de 30%-regeling moet je als werkgever samen met de werknemer een aanvraag indienen bij de Belastingdienst in Heerlen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je binnen 10 weken een beschikking. Pas naar aanleiding van deze beschikking kun je de 30%-regeling toepassen.

Looptijd van beschikkingen

 

Nieuwe beschikkingen hebben per 1 januari 2019 een maximale looptijd van 5 jaar. Oude beschikkingen (afgegeven tussen 1 januari 2012 en 31 december 2018) hadden een looptijd van maximaal 8 jaar. Voor werknemers met een oude beschikking stopt de 30%-regeling uiterlijk op 1 januari 2021, ook als de looptijd op dat moment nog niet is verstreken. Beschikkingen van vóór 2012 hebben een looptijd van 10 jaar. Ook hiervoor geldt overgangsrecht tot 1 januari 2021.

Naar een andere werkgever

 

Maar wat gebeurt er als een werknemer die gebruikmaakt van de 30%-regeling bij een andere werkgever gaat werken? Dan kan de regeling, onder voorwaarden, van toepassing blijven. Hiertoe moeten de nieuwe werkgever en de werknemer dan samen een nieuw verzoek indienen bij de Belastingdienst in Heerlen.

Deskundigheidsvereiste

 

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, moet de werknemer aan het zogenoemde deskundigheidsvereiste voldoen. Dit wil zeggen dat hij aantoonbaar een specifieke deskundigheid moet hebben die zeldzaam is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Minimumloon

 

Deze deskundigheid wordt uitgedrukt in een bepaald minimum loon dat de werknemer moet verdienen. Het fiscale jaarloon (minus de aftrek in het kader van de 30%-regeling) moet minimaal het toetsloon bedragen zoals hieronder genoemd.

Als een werknemer minder dan het toetsloon verdient, wordt uitsluitend met het verschil tussen het toetsloon en het salaris gerekend om het voordeel voor de 30%-regeling te berekenen. De volledige 30%-regeling kan dus niet worden toegepast.

Hoog en laag toetsloon

 

Om het nog wat ingewikkelder te maken, zijn er twee toetslonen. Voor elke werknemer geldt voor 2021 in principe het hoge toetsloon van €38.961 op jaarbasis. Er is echter één uitzondering: indien een werknemer jonger is dan 30 jaar én een mastertitel heeft, geldt voor hem het lage toetsloon van €29.616 op jaarbasis. Op het moment dat deze werknemer de leeftijd van 30 jaar bereikt, gaat het hoge toetsloon gelden.

Het fiscale jaarloon dat overblijft na toepassing van de 30%-regeling, moet minimaal gelijk zijn aan het toetsloon. Dit betekent dat bij het hoge toetsloon een minimaal fiscaal jaarloon verdiend moet worden van €38.961 / 0,7= €55.658,58. Voor het lage toetsloon geldt een minimum fiscaal jaarloon van €29.616 / 0,7 = €42.308,58.

Hieronder volgen rekenvoorbeelden voor werknemers die minder verdienen dan de hierboven aangegeven fiscale jaarlonen.

Rekenvoorbeelden 30 procent regeling:

Voorbeeld 1:

Een werknemer van 35 jaar met een mastertitel komt in aanmerking voor de 30%-regeling. Hij verdient een fiscaal jaarloon van € 40.000. Welk bedrag (en percentage) kan maximaal worden aangewend voor de 30%-regeling?

Voor deze werknemer geldt het hoge toetsloon van €38.961. Als hier de volledige 30%-regeling wordt toegepast, komt de medewerker onder het voor hem geldende toetsloon (€ 40.000 – 30% = € 28.000). Dit betekent dat niet de volledige 30% toegepast kan worden, maar uitsluitend het verschil tussen het fiscale jaarloon en het toetsloon (€40.000 – €38.961 = €1.039). Het voordeel van €1.039 is 2,60% van het fiscale jaarloon van € 40.000. De werknemer profiteert dus slechts voor 2,60% van de 30%-regeling. Zie hier de Babylonische spraakverwarring.

Voorbeeld 2:

Een werknemer van jonger dan 30 jaar met een mastertitel komt in aanmerking voor de 30%-regeling waarbij het lage toetsloon geldt. Welk bedrag moet deze werknemer minimaal verdienen om volledig te kunnen profiteren van de 30%-regeling?

Het lage toetsloon bedraagt €29.616 Het fiscale jaarloon dat hierbij hoort, bedraagt €29.616 / 0,7 = €42.308,58. De aftrek van het fiscale loon in het kader van de 30%-regeling bedraagt 30% van €42.308,58 = €12.692,57.

Als deze werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling de leeftijd van 30 jaar bereikt, gaat voor hem het hoge toetsloon gelden. Hij kan dan niet meer profiteren van de volledige 30%. Er kan nu uitsluitend gerekend worden met het verschil tussen het fiscale jaarloon €42.308,58 en het hoge toetsloon €38.961. Dit komt neer op een voordeel van €3.347,58. De werknemer gaat er dus flink op achteruit op het moment dat hij de leeftijd van 30 jaar bereikt.

Duizelt het inmiddels een beetje? Geen nood. Salure heeft een handige tool ontwikkeld waarmee je de onbelaste vergoeding in het kader van de 30%-regeling berekent. 

30%-regeling in AFAS

 

Voor een werknemer jonger dan 30 jaar, is het erg belangrijk om altijd aan te geven of er wel of geen mastertitel is behaald door de werknemer. Dit gegeven moet worden toegevoegd aan het looncomponent in AFAS, zodat de berekening met het juiste toetsloon in combinatie met de leeftijd volledig is geautomatiseerd.

Hoe helpt Salure?

Nog vragen over de 30% regeling na het lezen van het artikel en het gebruik van de tool? Voor meer informatie of advies over de regeling. Klik op de bel mij terug knop, dan nemen wij contact met je op. 

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Ontdek onze laatste artikelen